کردی با وجود انتقاد از قیمت فعلی برق معتقد است که این مساله باید توسط دولت تصمیم‌گیری شود و ما نیز نمی‌توانیم گله و شکایتی داشته باشیم. وزارت نیرو و توانیر نمی‌توانند در زمینه‌ی افزایش و کاهش قیمت برق دخالتی داشته باشند و هر آنچه که دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کند ما مجبور به پذیرش آن هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo