مدیردفتر مجریان طرح شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از کسب رتبه برتر این شرکت در زمینه
صرفه جویی هزینه برقرسانی روستایی در کشور خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo