در راستای بهبود وضعیت پیک بار شبکه و کاهش تلفات، در چهارمین جلسه کمیته بهبود بهره برداری شرکت توزیع برق غرب مازندران در فعالسازی کمیته حریم بانی تأکید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo