در غیاب سامانه کنترل خودکار تولید (AGC) در شبکه برق کشور، این کیفیت فرکانس نشانگر تلاش مجدانه در حفظ و ارتقای کیفیت فرکانس شبکه به عنوان اصلی ترین شاخص حیات شبکه برق کشور بوده که در مقایسه با استانداردهای کشورهای توسعه یافته، زمینه های بهبود کیفیت فرکانس را نشان می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo