شهرداری های کشور که از بدهکارترین ادارات دولتی به شرکت های برقی در سراسر کشور به حساب می آیند نه تنها حاضر به پرداخت هزینه های برق مصرفی خود نیستند بلکه مطالبه کردن این هزینه ها را نادرست و غیرقانونی می خوانند و با گردن کلفتی از دادن قبض خود طفره می روند! در موارد متعددی شهرداری ها با ایجاد دردسر این حق طبیعی شرکت های توزیع را نادیده گرفته اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo