معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اظهار این مطلب درگردهمایی مسئولان آمار مدیریت های توزیع برق شهرستان های استان فارس گفت: از آنجا که تصمیم های مدیریتی باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات صحیح استوار می شود، بنابراین بایستی فرایند آمار را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo