یکی از مخاطبان برق نیوز: کنتور های برق را که تعویض می کنند و تبدیل به دیجیتال می کند مبلغی به عنوان مابه التفاوت دریافت می کند و درصد خطای کنتور را به عنوان ما به التفاوت می نویسند. معلوم نیست این خطا برای 1 ماه است تو کنتور رخ داده یا چندین سال است وجود دارد چون بعد از تعویض تست می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo