ماکت های ساخته شده از تجهیزات برقی مورد استفاده در صنعت برق بیش از بقیه تجهیزات مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت طوری که ویترین ها و فضاسازی های آنچنانی شرکت ها در مقابل ماکت های به نمایش درآمده از تجهیزات برقی کمتر به چشم آمدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo