این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان می‌دهد که وزارتخانه های نفت، نیرو عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدیگری در این بخش هستند، افزود: این بخش هم دارای تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo