راه های زیادی وجود دارند که می توان انرژی خورشید را با طرح تولید سرما ادغام کرد. سرمایش خورشید را هم می توان از راه گرمایش خورشیدی به عنوان منبع گرمایی و هم از راه فتوولتائیک به عنوان منبع الکتریکی ایجاد کردن این کار را می توان با روش های جذبی و جذب سطحی از طریق گرمایش و یا به وسیله یک یخچال معمولی که برق آن از فتوولتائیک تامینات می شود انجام داد.

سرمایش خورشیدی خصوصاً برای سرد نگه داشتن واکسن ها در مناطق که الکتریسیته در دسترس نیست یا برای سرمایش مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo