با صرف هزينه اي بالغ بر 16 ميليارد ريال پست سيار 20/63 كيلوولت تابناز نصب و راه اندازي شد. با اجراي اين پروژه امكان توسعه بار در منطقه شرق اصفهان به ميزان 5/22 مگاولت آمپر ايجاد شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo