مدیرعامل نیروگاه رامین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را یکی از مشکلات جدی این نیروگاه برشمرد و گفت: یکی از مشکلات ما تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکار است درحالی که بیش از 300 نفر از پرسنل این شرکت مشمول تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی هستند و نیازمند پیگیری جدی از سوی استان است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo