گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران حاکی است در سال گذشته 475 روستای کشور از نعمت برق بهره مند شدند و جمع روستاهای برق دار به 56 هزار و 139 روستا رسید که 9 دهم درصد نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می دهد. 63 هزار روستا و آبادی در کشور وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo