بلبل آبادی با صدور احکامی مجری جدید طرح تولید پراکنده، مدیر جدید دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات ، مدیر جدید امور دیسپاچینگ، مدیر جدید دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد و مدیر جدید دفتر مهندسی طرح های شرکت را به مدت چهار سال منصوب کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo