مديردفتر ايمني توزیع برق جنوب کرمان گفت: افزايش بهره وري از اهداف مهم براي رسيدن به فضاي ايمني است، و با رعایت ایمنی هزينه هاي مختلف در قبال بيمه و پرداخت خسارات با كاهش چشمگيري مواجه مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo