تمام نوشته های Tabarestan Tablo

22ژانویه/16

کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف

بمنظور حفاظت تاسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید– فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظبیشتر…

22ژانویه/16

کابل های فشارقوی الکتریکی

با تقاضای رو به افزایش برای انرژی الکتریکی، ولتاژهای انتقال نیز رو به افزایشند. انتقال توان زیاد به مسافت های دور، که به علت مبادله قدرت بین کشورها می باشد، نیاز بهبیشتر…

22ژانویه/16

کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع

شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادی های لخت اجرا می شوند. این در حالی است که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در کشورهایبیشتر…