الکترونیک

22ژانویه/16

نیمه هادی ها یا نیمه رسانا ها

نیمه هادی ها یا نیمه رسانا ها :  این قطعات بخش بزرگی رادرالکترونیک را تشکیل می دهند و انواع گوناگــون دارند که درادامه به معرّفی آنها   می پردازیم،  بحث درباره نیمه هادیهابیشتر…

22ژانویه/16

دیاک ، ترایاک ، تریستور

دیاک :  دیاک دوسردارد و کارش به این صورت است :   تا زمانیکه ولتاژدوسرآن به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد ترایاک :  ترایاک از شش قطعه پی و انبیشتر…

22ژانویه/16

مدارمجتمع (آی سی )

یک مدار مجتمع تشکیل شده از ترانزیستور،مقاومت،دیود،خازن و….که باهم درنهایت تشکیل یک مدار مجتمع را میدهند، قطعاتی که برای این منظور بکار میروند بعد از اینکه به صورت یک مدار یک پارچهبیشتر…

22ژانویه/16

ترانزیستورها

ترانزیستور : یکی ازپرکاربردترین قطعات درالکترونیک است و همچنین یکی ازاختراعات مهمّ بشراست که تحوّلی بزرگ بهمراه داشته است ،ترانزیستورنیز بسیار متنوّع است و بحث در موردآن فراوان است ولی ازآنجا کهبیشتر…