ترانزیستورها

22ژانویه/16

ترانزیستورها

ترانزیستور : یکی ازپرکاربردترین قطعات درالکترونیک است و همچنین یکی ازاختراعات مهمّ بشراست که تحوّلی بزرگ بهمراه داشته است ،ترانزیستورنیز بسیار متنوّع است و بحث در موردآن فراوان است ولی ازآنجا کهبیشتر…