دیاک ، ترایاک ، تریستور

22ژانویه/16

دیاک ، ترایاک ، تریستور

دیاک :  دیاک دوسردارد و کارش به این صورت است :   تا زمانیکه ولتاژدوسرآن به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد ترایاک :  ترایاک از شش قطعه پی و انبیشتر…