نیمه هادیها ( دیود )

22ژانویه/16

نیمه هادی ها یا نیمه رسانا ها

نیمه هادی ها یا نیمه رسانا ها :  این قطعات بخش بزرگی رادرالکترونیک را تشکیل می دهند و انواع گوناگــون دارند که درادامه به معرّفی آنها   می پردازیم،  بحث درباره نیمه هادیهابیشتر…