سکسیونر

08اکتبر/15
سکسیونر

سکسیونر

سکسیونر چیست ؟ سکسیونر وسیله قطع سیستمهایی است که تقریباًٌ بدون جریان هستند. به عبارت دیگر سکسیونر قطعات و وسایلی راکه فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد. تقریباً بدونبیشتر…