کابل های فشارقوی الکتریکی

22ژانویه/16

کابل های فشارقوی الکتریکی

با تقاضای رو به افزایش برای انرژی الکتریکی، ولتاژهای انتقال نیز رو به افزایشند. انتقال توان زیاد به مسافت های دور، که به علت مبادله قدرت بین کشورها می باشد، نیاز بهبیشتر…