کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع

22ژانویه/16

کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع

شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادی های لخت اجرا می شوند. این در حالی است که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در کشورهایبیشتر…