همه روستاهای دارای سکنه مراغه از نعمت برق برخوردار بودند و با برق دار شدن روستای تک خانواری ‘مندیل بسر’ این شهرستان، رویاهای هستی هشت ساله و دنیای هفت ساله روشن تر و شادی هایشان تکمیل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo