عملیات اجرایی برق رسانی به آخرین روستا های بدون برق شهرستان الشتر با بکارگیری تمام نیروهای توزیع برق شهرستان مذکور مراحل پایانی خود را سپری می نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo