یکی از خوانندگان برق نیوز: قصد سرمایه گذاری واحداث نیروگاه 2600 کیلوواتی برروی خط لوله انتقال آب را داشتم که با قیمت 370 تومان اقتصادی بود ولی با این قیمت های جدیدغیراقتصادی وغیر اجرایی مي شود.ايا کسی پاسخگوی خسارت هزینه های انجام شده ما می شود يافقط قصد نابود کردن مارا دارند؟

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo