به گزارش برق نیوز، اين شركت موفق به طراحي و ساخت دستگاه تست سرچراغ گازي شده و گواهي نامه ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات اخذ كرد.

گفتني است: اين دستگاه با هدف رفع خاموشي سرچراغ روشنائي معابر در كوتاه ترين زمان ممكن و توسط مهندس علي اصغر پاكدامن كارشناس برنامه ريزي و با همكاري مهندس عليرضا قيومي مدير توزيع برق شهرستان سمنان و با نظارت مهندس سيدمحمد موسوي زاده مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان ساخته و آماده بهره برداري شده است.

يادآور مي شود: در حال حاضر روش معمول جهت رفع خاموشي معابر توسط سيمبان روشنائي بررسي قطعات به صورت مجزا داخل سرچراغ اعم از لامپ، ايگناتور و بالاست انجام مي شود و به دليل احتمال خطاي ناشي از تشخيص نادرست سيمبان، امكان بركناري قطعات و كاهش راندمان شده و روشن ماندن معابر يك منطقه جهت تشخيص و رفع عيب سرچراغ هاي معيوب، علاوه بر تلف شدن انرژي الكتريكي، كاهش عمر تأسيسات و نارضايتي مردمي را به همراه دارد.

قابل ذكر است: با بهره گيري از اين دستگاه و با نمونه گيري از خروجي هاي ايگناتور كه داخل سرچراغ نصب است، مي توان يك مدار تست چراغ را ايجاد كرده و از طريق اين مدار تست قطعات داخل سرچراغ شامل بالاست، ايگناتور و لامپ را مورد بررسي قرار داده و با توجه به خروجي هاي ارسالي از مدار تست سرچراغ و طبق برنامه نويسي صورت پذيرفته، قطعه معيوب سرچراغ را تشخيص داده و بر روي صفحه نمايشگر به نمايش گذاشته مي شود.

خاطرنشان مي سازد: با انجام تست توسط اين روش و دستگاه موجود، ضريب شناسائي قطعه معيوب صفر شده و زمان صرف شده براي رفع خاموشي به حداقل ميزان خواهد رسيد.

قابل ذكر است: اين دستگاه نمونه داخلي و خارجي نداشته و طراحي و ساخت آن حدود 7 ماه و به ميزان 300 نفر ساعت زمان صرف گرديده و مبلغ 10 ميليون ريال نيز سرمايه گذاري جهت طراحي و ساخت آن شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo