با اینکه مدیر برق قدس از براورد 2.5 میلیارد تومانی خسارات انفجار شهران صحبت کرده بود معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ این خسارت را 500 میلیارد تومان عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo