استاندارد بدنه تابلو برق از نوع فلز و یا ورق حداقل 2 میلی متر ي ساخته و تولید شده باشد و باید قابلیت خود
ایستا و همچنین قابلیت نصب در کف باشد و دسترسی به قطعات تابلو برق باید از قسمت جلو امکان پذیر باشد .
تمامی تجهیزات مورداستفاده در تابلو برق باید در داخل تابلو برق نصب شده باشد وبه طور مناسب در قسمت
هاي مختلف تابلو برق تقسیم بندي شده وبه وسیله جداکننده ها و همچنین مهارکنندها جداسازي شده باشد.
ارتفاع عمق بدنه باید براساس استانداردهاي سازندگان بوده و همچنین ارتفاع سوییچ هاو کلید ها و
دستگیرهاي عملیاتی و وسایل اندازه گیري نباید از180سانتی متر بیشتر باشد.


بدنه تابلو برق همراه با شینه ها و سیم کشی هاي مورد استفاده باید قابل توسعه از هر دو طرف باشد و این امر باید بدون احتیاج به بریدن و یا سوراخ نمودن بدنه تابلو برق صورت پذیرد.

باید حداقل یک محفظه یا فضاي خالی در هر قسمت از تابلو برق باشد تا در صورتی که در آینده احتیاج به
اضافه نمودن تجهیزاتبود فضايمورد نیاز وجود داشته باشد )به طور معمول باید سطح فضاي خالی قرار داده
شده در تابلو برق10درصد از سطح بدنه جلوي تابلو برق باشد).
بدنه تابلو برق هاي قدرت باید خود تهویه باشند در طراحی تابلو برق هاي عمودي باید نحوه قرار دادن استارتر
ها و فیدر ها به گونه اي باشد که از جمع شدن حرارتدر قسمت بالایی تابلو برق جلوگیري شود .
بدنه تابلو برق باید قبل از مونتاژ کاملا چربی زدایی و فسفاته شده باشد هم قسمت هاي بیرونی و هم قسمت
هاي داخلی آن رنگ شده باشد

ضخامت رنگ بر روي بدنه تابلو برق بین60تا80میکرون باشد


تمامی کابل هایی ورودي و خروجی در تابلو برق قدرت باید از کانال و یا از کف اتاق بوده باشد در صورت در
نظر گرفتن باس داکت براي ورود کابلباید از قسمت بالا وارد تابلو برق شود
جهت نگه داشتن و مهار نمودن کابل ها در تابلو برق باید اقدامات لازم صورت پذیرد و نگهدارنده کابل باید40
سانتی متر از کف تابلو بالاتر باشدو همچنین در قسمت پایین بدنه تابلو برق باید از ورودي مناسب جهت ورود
کابل در نظر گرفته شده باشد پس از ورود کابل به صورت کامل آب بندي شود.
حلقه هاي حمل و نقل باید بروي بدنه تابلو برق نصب شود.

در شرکت طبرستان تابلو ، رنگ بدنه تابلو برق از سیستم دو مرحله ای و بصورت کاملا مکانیزه انجام می شود.

تابلو برق صنعتی تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A تابلوهای کنترل MIMIC طبرستان تابلو