استاندارد دماي محیط نصب تابلو برق فشار ضعیف در داخل:
براي این نوع اندازه گیري بایستی میانگین دماي محیط مورد نظر در یک شبانه روز در حالت عادي و نرمال
بیشتر از 35 درجه سانتی گراد نباشد)حداکثر تا 40 درجه سانتی گراد و حداقل تا منفی 5 درجه مجاز میباشد.


استاندارد رطوبت هوا براي نصب تابلوبرق فشار ضعیف در داخل:
در مکان هایی که رطوبت نسبی میباشد رطوبت هوا نباید در دماي حداکثر که 40 درجه سانتی گراد
میباشد از 50 درصد بیشتر شود اما در دماي پایینتر مشکلی را به وجود نمیآورد
به طور مثال رطوبت 90 در صد در دماي 20 درجه سانتی گراد مشکلی را به وجود نخواهد آورد .


استاندارد دماي محیط نصب تابلو برق فشار ضعیف در فضاي خارج :
دماي محیط در یک شبانه روز باید به صورت نرمال بیش از 35 درجه سانتی گراد نباشد ودر بیشترین
حالتدماي 40 درجه سانتی گرادو در کمترین حالت منفی 25 درجه در آب و هواي معتدل ودر آب
وهواي سرد شمالی منفی 50 درجه سانتی گراد میباشد.
استاندارد رطوبت هوا براي نصب تابلو برق فشار ضعیف در فضاي خارج:
رطوبت میتواند به 100درصد نیز برسد به شرط وجوددرجه حرارت در کمترین حالت خود یعنی 25
درجه سانتی گراد.


استاندارد درجه آلودگی در تابلو برق فشار ضعیف:


این بخش به چهار درجه تقسیم بندي میشود:
درجه اول : آلودگی هوا یا رسانا وجود نداشته و یا آلودگی از نوع خشک باشد.
درجه دوم : آلودگی از نوع خشک باشد اما با وجود رطوبت تبدیل به هادي یا همان رسانا شود..
درجه سوم:آلودگی از جنس هادي یا رسانا وجود داشته باشد اما به شکل موقتی باشد. طبق استاندارد.
سوییچ گیر هاي فشار ضعیف در این درجه از آلودگی مورد استفاده قرار میگیرند
درجه چهارم :آلودگی از نوع هادي به صورت دائمی وجود داشته باشد.


استاندارد ارتفاع از سطح دریا در نصب تابلو برق فشار ضعیف:


طبق این استاندارد ارتفاع نصب تابلو برق از سطح دریا نباید بیشتر از 2 کیلومتر باشد
دلیل این امر نیز دو تاثیر بسیار مهم میباشد که با توجهبه ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق
هاي فشار ضعیف میگذارد که عبارتند از کاهش انتقال حرارت از تاسیسات الکتریکی با توجه به رقیقشدن هوا هم چنین کاهش چگالی هوا منجر به کاهش دي الکتریک هوا شده که خود باعث ایجاد
شکست عایقی میشود

تابلو برق صنعتی تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A تابلوهای کنترل MIMIC طبرستان تابلو