1- هرگاه اتمی الکترون از دست دهد  دارای بار مثبت  است.

2- کدام یک از اجسام نیمه هادی است  سیلیکون

3- بارهای همنام همدیگر را دفع و بارهای غیرهمنام همدیگر را جذب می کنند.

4- اگر ولتاژ را دو برابر کنیم و مقاومت را نصف توان هشت برابر می شود.

5- اگر جریان را هشت برابر کنیم و ولتاژ را نصف کنیم توان چهار برابر می شود.

6- در پیل ها انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

7- واحد هدایت الکتریکی زیمنس است

منبع خبر: Tabarestan Tablo