مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) اعلام کرد: این سازمان در راستای طرح فراسامانۀ هوشمند انرژی ایران (فهام) براساس آخرین فن آوری های روزآمد جهانی انجام پروژۀ بزرگ هوشمندسازی کنتورهای برق کشور را در دستور کار دا

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo