معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ایران باید تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه به قطب انرژی منطقه تبدیل شود، افزود: تحقق این امر در برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز دیده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo