تامین نیاز مصرف مستلزم احداث 4000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی است. بدون در نظر گرفتن هزینه احداث نیروگاه های جدید صنعت برای احداث خطوط و پست های جدید 3900 تومان کسری منابع داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo