یکی از کابران برق نیوز: آقای صبوری اینکه خاموشی را معمولی بگیریم برای یک شرکت خیلی بده. شما باید دنبال چاره باشی و عذر خواهی کنید از مردم و سریعا تقصیر و گردن دیگران نیندازید. در تمامی شرکت های عملیاتی پرسنل عملیاتی حقوق و مزایای بیشتری از پرسنل ستادی به علت سختی کار و عملیاتی بودن میگیرند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo