این احساس باید در کشور ما به وجود بیاید که ما از منابع بسیار خوب انرژی برخورداریم و برای کسب و کار حوزه انرژی باید برنامه‌های جدی‌ای داشته باشیم، که متاسفانه هنوز چنین چیزی وجود ندارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo