یک خانه بادی در یک مهمانی تولد در غرب شهر نیویورک بعد از این که از زمین بلند شد به یکی از تیر برق ها خورد. بعد از برخورد این خانه بادی به این تیر برق جرقه هایی از آن بلند شد و باد خانه بادی هم خالی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo