به گزارش برق نیوز، درسال هاي اخير به علت روند رو به رشد مصرف انرژي و محدوديت در منابع سوخت هاي فسيلي، تمايل به استفاده از اين نوع انرژي ها فزوني يافته است.

از سوي ديگر، بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و پائين بودن ضريب بهره برداري اكثر نيروگاه هاي تجديدپذير در مقايسه با فناوري استفاده از سوخت هاي فسيلي براي توليد برق، از جمله موانع توسعه انرژي هاي تجديدپذير در دنيا به شمار مي رود.

سه تن از مديران و كارشناسان وزارت نيرو، در مقاله اي كه در يازدهمين همايش بين المللي انرژي ارائه كرده بودند، به بررسي موانع و چالش هاي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در ايران پرداختند.

براين اساس وحيد آريان پور، مجيد فرمد و مصطفي توانپور ، در اين مقاله پس از مقايسه روش هاي جذب سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف، راهكارهايي را براي سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاران در داخل كشور ارائه كردند.

براين اساس تعيين تعرفه خريد برق تضميني از توليدكنندگان برق تجديدپذير، تعيين سهم انرژي هاي نو از سبد انرژي كشور، اندازه گيري و خريد برق اضافي، برگزاري مناقصه ها براي توليد برق از منابع تجديدپذير، داد و ستد گواهي نامه هاي سبز ناشي از استفاده از انرژي هاي نو، اهداي معافيت هاي مالياتي يا معافيت از ماليات ارزش افزوده، تعيين يارانه سرمايه گذاري اوليه يا اهداي امتياز به سرمايه گذار و سرمايه گذاري مستقيم دولت در اين بخش از جمله راه هاي توسعه انرژ ي هاي نو و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي به سمت اين نوع انرژي ها به شمار مي رود.

براساس اين گزارش، در ميان روش هاي مذكور، خريد تضميني برق، مناقصه و خريد برق اضافي بيش از ساير روش ها در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند.

متن كامل اين مقاله، در قسمت سياست هاي حمايتي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در ايران در كتاب يازدهمين همايش بين المللي همايش انرژي است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo