در دومین نشست منابع ومصارف شرکت توزیع نیروی برق تهران درسال95،آخرین وضعیت عملکرد پیمانکاران جامع خدمات مشترکین وهمچنین وضعیت پروژه های بهبود درآمد بررسی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo