یکی از بخش هایی که با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی در اختیار کشورمان است و در این حوزه صادرات گسترده ای را دارد؛ برق است در این راستا الجزایر به عنوان شریک تازه ای برای ایران وارد این عرصه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo