در مرحله اول اجرای این پروژه بزرگ اقدام به راه اندازی اتوماسیون شبکه برق شده است و بدین طریق عمل می کند که بواسطه تجهیزات و کلیدهای نصب شده در شبکه و راه اندازی یک سیستم فرماندهی مرکزی که توسط یک اپراتور کارشناس، مدیریت و کنترل می شود، شبکه برق با قطع و وصل چند کلید و صدور فرمان از راه دور محل دارای نقص فنی را از بقیه شبکه جدا کرده و گروه های تعمیراتی اقدام به رفع نقص می نمایند و این در حالتی است که دیگر نیازی به قطع برق کل منطقه مورد نظر وجود ندارد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo