جلسه افتتاحيه ارزيابي عملكرد بخش انتقال و فوق توزيع معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي يزد، با حضور گروه ارزيابي توانير، معاون بهره برداري و جمعي از مديران و كارشناسان اين معاونت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo