اولين جلسه گروه كارشناسي GIS استان كرمان در مهرماه سال جاري با حضور معاونت آمار و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مشاور مطالعات مرحله دوم آمايش استان، معاونين شركت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، رئيس گروه و مجري طرح GIS برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo