منظور آشنايي هرچه بيشتر کارشناسان و کارکنان ايمني امورهاي مختلف اجرايي شرکت توزيع نيروي بر شهرستان مشهد با نحوه اطفاي حريق، امداد و کمک رساني مصدومان و همچنين افزايش توان عملياتي کارکنان، مانور اطفاي حريق تأسيسات شرکت توزيع نيروي برق مشهد با مشارکت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo