سمینار آموزشی بازار برق و بورس انرژی با حضور مدير دفتر توسعه بازار برق و هماهنگی بورس انرژی مدیریت شبکه برق ایران در شرکت توزیع برق غرب مازندران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo