بمنظور ایجاد هماهنگی هاي اوليه حوزه هاي ستادي و تهيه اطلاعات از نواقص احتمالي برنامه ريزي در زمان بحران به دستور مهندس شاپور حدادی پور مدیر امور برق شهرستان گلپایگان، مانوری تحت عنوان مانور بحران برق،در گلپایگان برگزار گردید

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo