14 سمينار مديريت مصرف در شهرستان هاي مختلف استان شامل ماهشهر، باغملك، رامهرمز، دزفول و… با همكاري امور زنان و خانواده شركت برق منطقه اي خوزستان برگزارشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo