با همت و تلاش همكاران و كارشناسان مخابرات امور ديسپاچينگ منطقه مركزي فاز اول برقراري ارتباط تلفني VOIP در معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي اصفهان، انجام پذيرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo