معاونت مهندسي وبرنامه ريزي اين شركت در گزارشي جزئيات پروژه هاي حوزه ي اموربرق شمال و غرب شهرستان زنجان را ارائه داد و تعداد طرح هاي اجرا شده در اين دو بخش را 1271پروژه با اعتباري بيش از 178 ميليارد ريال عنوان كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo