مدير امور انبارها و خدمات فني شرکت توزیع برق تهران بزرگ از استقرار و بهره برداری کامل سیستم مکانیزه انبارداری تحت نرم افزار جامع مالی و پشتیبانی تا پایان شهریورماه سال جاری خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo